รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1นายไท พานนนท์ 056-737083 
101เมืองเพชรบูรณ์นายนิวัฒน์ กองมนต์ 056-711457081-962908
102บ้านสะเดียงนายธนกฤต อั้งน้อย 056-721326 
108บ้านป่าเลานางสาวโชติกา กิตติกรณิศ 056-741032 
109บ้านป่าแดงนายมานิตย์ มีตาบุญ 056-911059 
111บ้านนางั่วนางสาวสุภัสสร ก้อนทอง 056-560428081-041543
117บ้านท่าพลนายมงคล ทองลาด 056-564503089-957087
118บ้านวังซอง  056-912528 
119บ้านดงนางสาวสุทิภา ลาดเลา 056-738574085-605608
120บ้านโพธิ์ทองนายจีระศักดิ์ ทองนิ่ม 056-726204 
122บ้านอมกงนายประเสริฐ ศรีแก้ว 056-564477084-618961
123บ้านโพธิ์งามนายสมศักดิ์ หารวันนา 056-760201 
125บ้านโคกนายโชคชัย บุญมา 056-752327087-571851
127บ้านกงกะยางนางจารุวรรณ ตาลสุกเรือง 056-723342 
128บ้านน้ำเลา  056-760236 
129บ้านห้วยผักไลนางสาวมยุรี ปิ่นนาง 056-752305 
130บ้านท่ากกตาลนายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ   
132บ้านโนนสะอาดนางศศิธร ดาทอง 056-752329 
134บ้านคลองบงนายไพรวัน ทองใบ 056-752236 
135บ้านโนนตะแบกนายนิรุทธิ์ มีไทย 056-712187 
136บ้านห้วยใหญ่นายวิโรจน์ รอดมา 056-915057089-950817
137บ้านสะแกงามนายอารักษ์ โพธิบัติ 056-915058 
138บ้านน้ำเดื่อนางบังอร แก้วกองแสง   
139บ้านโป่งหว้านายสมชาย กงถัน 056-724596 
140บ้านห้วยแหน    
141บ้านน้ำเดื่อใต้    
143บ้านเฉลียงลับนายรุจิโรจน์ สุขรื่น   
144บ้านปากน้ำนางเดือนเพ็ญ ใจบุญ 056-748640 
145บ้านบงนางทิพาภรณ์ จันคณา 056-740174089-839760
147บ้านกกไทรนายพลวัฒน์ กัลยาประสิทธิ์ 056-760198 
148บ้านนาป่านายธีระวัช แก้วเล็ก 056-740175089-857322
149ตาดหมอกวิทยานายพงษ์ศักดิ์ พุฒบุตร 056-740014081-604437
150ชุมชนบ้านน้ำร้อนนางเพชริน สงค์ประเสริฐ 056-751153089-857639
151บ้านทุ่งหินปูนนายปราโมทย์ วงค์กาอินทร์  089-707758
152บ้านบุฉนวน  056-751241 
153บ้านวังโค้งนายชัยวัฒน์ นงภา 056-786232089-857331
154บ้านป่าบงนางพรไพบูลย์ บุญโชติ 056-731158084-574527
155บ้านตะเบาะนายศุภกิจ ด้วงทอง 056-786233 
156บ้านห้วยไคร้นายกำพล วันชัย 056-786254 
157บ้านเขาขาดนายสุจินดา บัวสิงคำ 056-760128 
158บ้านชอนไพรนายชูชาติ แสงภูพาท 056-913734 
159บ้านสักแห้งนายนาวี ศรีษะใบ 056-748669084-815402
162บ้านโตกนางนงลักษณ์ ทาสาย 056-566190086-205297
164บ้านโตกใต้นายไพโรจน์ ศรีเพ็ง 056-566013 
165บ้านพี้นายมนูญ กองจันทร์ 056-566194081-042047
166บ้านพนานิคม  056-724260 
167บ้านวังจานนายอุบล สินธุเดช   
168บ้านนายมนางสาววิไล หลงใจคอย 056-568078 
169บ้านขมวดนายสุชัดร์ จันทรัตน์ 056-780137 
170บ้านหัวนานายสมชาย นอนา 056-771293 
171บ้านถ้ำน้ำบังนายภควัต ตรีจักร 056-760197086-214903
172บ้านยางหัวลมนายธีวสุ วงค์สุริยะ 056-568027 
173บ้าน กม.2นางสาวอวยพร ปิ่นสา 056-771251 
174บ้านยาวี-ห้วยโป่งนายสุกิจ เมฆประยูร 056-568077084-575155
175บ้านสามแยกวังชมภูนายสันติ คุวาจารย์ 056-771234 
176บ้านคลองห้วยนานางคำรัก โพธิบัติ 056-771250 
177บ้านวังทองนางนงเยาว์ นามทองดี 089-8573316 
178บ้านซับข่อยนางสาวเพชรรุ่ง เรืองรุ่ง 056-771272 
181บ้านชัยมงคลนางอธิติยา เขียวสา 056-780051 
183บ้านห้วยสะแกนางสาวกัลยาณี รัตนบุตร 056-780015086-931671
184บ้านเนินสง่านายพงศ์วิพัฒน์ เจริญพล 089-4600081 
185บ้านวังขอนมิตรภาพที่137    
186บ้านยางกุด  056-780149 
188บ้านระวิงนางสาวปาหนัน บุ้งจันทร์ 081-28085818
189บ้านยางลาดนางสาวประทับ งามสุพรม 086-4405070 
201อนุบาลชนแดนนายไพรวัลย์ พุทธารัตน์ 056-761009089-563513
203บ้านทรัพย์พุทรานางสาวดารัชลิต จิตสุภา 056-760113 
204บ้านคลองห้วยนาพัฒนาการนางชลธิชา ศิลปชัย 056-760109 
205บ้านซับเจริญว่าที่ร้อยตรีบุญมี กิจพินิจ 056-760111 
207บ้านน้ำลัดนางปาริชาติ เรืองนาม 056-923680 
208บ้านกกจั่นนายศราวุฒิ ยมยิ่ง 056-760112 
210บ้านผาทองนายกฤติน วรรณเกษม 056-760178 
211บ้านโคกเจริญนางดวงเนตร สิงห์เวียง 056-761389 
212บ้านลาดแคนางกิรณา พิชยจิระกีรติณ 056-723382 
213บ้านศาลาลาย  056-760213 
214บ้านซับขลุงนายกฤติเดช สุกใส 056-760254 
216บ้านโคกยาว    
217บ้านคลองปลาหมอนายดุรงค์ฤทธิ์ หุ่นทอง 056-726740 
218บ้านธาราคีรีนายสมเจตต์ คุณความดี 056-723188 
219บ้านท่าข้ามนายอำพร โพชะราช 056-767093080-029359
220บ้านตะกุดเป้า  084-5751556 
223บ้านตะกุดจั่นนายไพบูลย์ ไทยตรง 056-767033087-849526
224บ้านวังปลาช่อน  088-1732917 
226บ้านกุฏิพระ    
227บ้านดงขุยนายสุวิทย์ บัวกอง 056-769250089-957328
228บ้านดงขุยใต้นายณัฐพงษ์ อิ่มหิรัญ 056-769160 
229บ้านเขาคณฑานายสมชาย แสงนาก  089-565855
230บ้านวังรวก  056-723198 
231บ้านหนองระมาน  056-760240 
232บ้านบุ่งคล้า  056-760242 
234บ้านเขาสัก  056-760257 
235บ้านเขาน้อย  056-760212 
236บ้านหนองกลอยนางชยานันท์ พึ่งจินดา 056-760256085-708493
237บ้านโป่งนกแก้ว  056-723228 
238บ้านห้วยตูมนางบุญสิตา คำเย็น 056-760176 
241บ้านหนองแดง  056-760107 
242บ้านโป่งตาเบ้านางสาวกาญจนา จันทร์มงคล 056-760108 
243บ้านห้วยงาช้างนายภาคภูมิ บุญชื่น 056-923230 
244บ้านกล้วยนายฉัตรมงคล วานิช 086-2074842085-727846
245บ้านถ้ำแก้ว  056-760115 
246บ้านเขาชะโงกนายขำ แสงจันทร์ 056-760258089-958177
247บ้านหนองใหญ่นายภัทราวุธ อิ่มจันทร์ 056-760175 
249ลูกจันทน์ปิยะอุย    
250บ้านโคกหนองจอก  056-760259 
251บ้านดงลานนางสาวปัญญภา อุ่นแก้ว 056-760116 
252บ้านสายสมรนายธนวัฒน์ บุญทิพย์เจริญ 056-760114 
253บ้าน กม.28นายสันชัย เพชรไชโย 056-723402 
301อนุบาลวังโป่งนายฤกษ์ชัย นุตโยธิน 056-758208 
302บ้านคลองน้ำคัน  056-760147 
303บ้านซับเปิบนายขัตติวรรธน์ ทวีถิ่น 056-760149 
304บ้านเชิงชาย  056-760146 
305บ้านไร่ฝาย    
306บ้านดงลึก  056-760262 
307บ้านวังศาลนายเด่นพงษ์ บุญเรือง 056-723321 
308บ้านวังหินนางกาญจนา สุกาญจนรักษ์ 056-760248084-594951
309บ้านโนนตูมนางสาวภัทรนาถ พรมจิ๋ว 056-760231 
310บ้านใหม่วังตะเคียนนายธวัช นาดี 056-726764 
311บ้านวังใหญ่    
313น้ำอ้อมประชาสรรค์นายไพฑูรย์ เรืองนาม 056-723311 
314บ้านวังหินซอง  056-760250 
315ชุมขนบ้านวังกระดาษเงิน  056-569015 
317บ้านวังชะนางนายปณิธาน อุดนัน 056-569222 
318บ้านดงหลง  056-616701 
320บ้านทางข้าม  081-9627089 
321บ้านวังแช่กลอยนายศราวุฒิ นุชสุข 056-723281084-598974